Chat with us, powered by LiveChat

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin sprzedaży i świadczenia usług LaserCare zwany dalej „Regulaminem”

określa:

1.1.1.  zasady korzystania z usług świadczonych przez Salon LaserCare, a także

1.1.2.  zasady i tryb zawierania z Klientami umów sprzedaży stacjonarnej w SalonachLaserCare oraz

1.1.3.  zasady zawierania pomiędzy Salonami LaserCare a Klientami umów sprzedaży, przywykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przezKlientów ze Sklepu internetowego znajdującego się na stronie www.lasercare.pl

1.2. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcie „Salon LaserCare” oznacza salony kosmetyczne prowadzone na terenie Polski przez następujący podmiot gospodarczy:

LASERCARE SP. Z O. O.
NIP: 7252077046
REGON: 101803815
Adres: Piotrkowska 224/226 90-360 Łódź

1.3. Klienci Salonu LaserCare zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem skorzystania z Usług. Regulamin został podany do publicznej wiadomości w każdym z Salonów, a także na stronie internetowej pod adresem: www.lasercare.pl/regulamin-sprzedazy-laser-care

2. Definicje

2.1. Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Dzień Roboczy – dzień, który nie jest sobotą lub na podstawie prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, nie jest dniem wolnym od pracy

Karta Podarunkowa – bon usługowy wydawany przez Salony LaserCare, w formie papierowej (a w wypadku jego sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego – w formie elektronicznej pliku PDF), uprawniający jego posiadacza do zakupu Usług Salonu LaserCare, w którym został zakupiony, do wartości limitu kwotowego wyrażonego w treści bonu usługowego,

Formularz Zamówienia on-line – interaktywny formularz, o którym mowa w punkcie 8.2.3 Regulaminu, dostępny na stronie Sklepu internetowego pozwalający na określenie warunków umowy sprzedaży, w tym ilości Zabiegów w ramach zamawianego Pakietu Zabiegów, bądź wartości Karty Podarunkowej i umożliwiający złożenie zamówienia na Pakiet Zabiegów, lub Kartę Podarunkową

Klient – osoba fizyczna zawierająca z Salonem LaserCare umowę sprzedaży lub korzystająca z Usług Salonów LaserCare

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz.1145 – tekst jednolity)

Konsument – osoba fizyczna która zawiera z Salonem LaserCare umowę sprzedaży, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Pakiet Zabiegów – większa liczba Zabiegów (od 3 do 48) sprzedawanych przez Salony LaserCare w ramach jednorazowo płatnego pakietu, którego cena jest niższa niż suma cen jednostkowych poszczególnych Zabiegów zawartych w danym pakiecie,

Potwierdzenie Zamówienia – wiadomość e-mail wysłana przez Sprzedawcę, o której mowa w punkcie 9.2.2 Regulaminu, zawierająca potwierdzenie przyjęcia jego oferty Klienta

Pracownik – osoba świadcząca Usługę w imieniu i na rachunek Salonu

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług LaserCare

Salon LaserCare lub Salon – każdy z salonów prowadzonych przez podmiot, o którym mowa w punkcie 1.2. Regulaminu

Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Salony LaserCare pod adresem internetowym www.lasercare.pl

Sprzedawca – jeden z przedsiębiorców, o których mowa w punkcie 1.2 Regulaminu, prowadzący Salon LaserCare, z którego Usług zamierza skorzystać Klient, wybrany przez Klienta za pośrednictwem formularza na stronie Sklepu internetowego

Usługi – usługi świadczone w Salonach w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców o których mowa w punkcie 1.2 Regulaminu, wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu

Zabieg – wykonywana u Klienta, w ramach Usług świadczonych przez Salon, czynność kosmetyczna pielęgnacji ciała

3. Wykonywanie Zabiegów

3.1.  Salon może uzależnić wykonanie Zabiegu u Klienta od uprzedniego przeprowadzeniawywiadu z Klientem. Przedmiotem wywiadu jest ustalenie bądź wykluczenie istnienia przeciwwskazań do odbycia Zabiegu, a także określenie czy wykonanie Zabiegu nie stwarza ryzyka wystąpienia skutków ubocznych. W oparciu o dane z przeprowadzonego wywiadu Pracownik ustala także zalecenia okołozabiegowe.

3.2.  W ramach wywiadu ustnego, jak również w treści wypełnianych przez Klienta, bądź z jego udziałem kart wywiadu medycznego, kart zabiegowych itp., Klient zobowiązany jest do udzielenia Pracownikowi prawdziwych informacji, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. Salon nie ponosi odpowiedzialności za następstwa Zabiegu, w tym skutki uboczne, których wyłączną przyczyną jest świadome podanie przez Klienta nieprawdziwych informacji.

3.3.  W wypadku wykonywania u Klienta cyklu Zabiegów w odstępach czasowych, przed przystąpieniem do kolejnego Zabiegu, Klient zobowiązany jest poinformować Pracownika o zaistniałych od czasu wywiadu, zmianach w zakresie informacji podanych w trakcie wywiadu.

3.4.  Salon może uzależnić wykonanie Zabiegu u Klienta od poddania się Klienta tzw. próbie. Próba zabiegu polega na wykonaniu u Klienta czynności kosmetycznej na niewielkim fragmencie ciała w celu oceny reakcji Klienta na Zabieg, w tym ryzyka wystąpienia skutków ubocznych lub powikłań okołozabiegowych.

3.5.  Salon ma prawo odmówić wykonania Zabiegu w wypadku:

3.5.1.  odmowy udzielenia przez Klienta informacji, o których mowa w punkcie 3.1 powyżej, a także

3.5.2.  gdy z okoliczności jednoznacznie wynika, że podawane przez Klienta informacje, októrych mowa w punkcie 3.1 powyżej są nieprawdziwe, bądź

3.5.3.  w razie innych wątpliwości Pracownika co do możliwości bezpiecznego wykonaniaZabiegu u Klienta

3.6.  W trakcie wykonywania zabiegu Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformowaćPracownika wykonującego Zabieg o pogorszeniu samopoczucia, wystąpieniu nadmiernych dolegliwości bólowych, bądź innych niepokojących objawów.

3.7. Pracownik ma obowiązek udzielić Klientowi wszelkich informacji na temat wykonywanego Zabiegu, w tym poinformować o ryzykach wynikających z jego przeprowadzenia, w tym możliwych skutkach ubocznych i przeciwwskazaniach. Klient ma prawo do informacji o sposobie wykonania Zabiegu, w tym o parametrach przy których Zabieg jest wykonywany.

4. Odpowiedzialność Salonów LaserCare

4.1.  Z zastrzeżeniem punktu 3.2 Regulaminu, Salony LaserCare ponoszą odpowiedzialność zanienależyte wykonanie Zabiegów.

4.2.  W celu uniknięcia wątpliwości Salony LaserCare zastrzegają, że nienależytego wykonaniaUsługi nie stanowi nieosiągnięcie efektu Zabiegu oczekiwanego subiektywnie przez Klienta, o ile Zabieg został przeprowadzony w sposób zgodny z zasadami sztuki i zachowaniem szczególnej staranności profesjonalisty.

4.3.  W wypadku wystąpienia niepożądanych następstw Zabiegu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Salonem LaserCare, w którym Zabieg był wykonywany, celem umożliwienia oceny skutków Zabiegu i przyczyn powstałych następstw oraz ustalenia sposobu dalszego postępowania.

4.4.  Reklamacje dotyczące wykonanych zabiegów mogą być zgłaszane ustnie, bądź pisemnie do Salonu LaserCare, który wykonywał Zabieg. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

5. Warunki ogólne sprzedaży Usług

5.1.  Umowy pomiędzy Klientami a Salonami LaserCare zawierane są w języku polskim.

5.2.  Z zastrzeżeniem punktu 5.4 poniżej, Usługi zakupione w salonach LaserCare Klient możewykorzystać w ciągu 2 lat od daty zakupu. Jednak po dokonaniu płatności za Usługę, Klient w ciągu 3 miesięcy powinien umówić się na pierwszy termin realizacji Usługi (termin Zabiegu). Klient może to zrobić telefonicznie, bezpośrednio u obsługi salonu, za pomocą środków internetowych – LiveChat, media społecznościowe, mail, system rezerwacji Moment.pl.

5.3.  Karty Podarunkowe posiadają ograniczony okres ważności wskazany w ich treści, który jest ustalany indywidualnie, ale nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. Posiadacz Karty Podarunkowej może w okresie jej ważności dokonać realizacji Karty Podarunkowej poprzez jej wymianę na Zabieg lub Pakiet Zabiegów (w zależności od wartości Kartu Podarunkowej). Wymiana Karty Podarunkowej na Zabieg lub Pakiet Zabiegów dokonywana jest z chwilą umówienia się na termin pierwszego Zabiegu. W wypadku zamiany Karty Podarunkowej na kilka Zabiegów lub Pakiet Zabiegów, wszystkie Zabiegi powinny być one wykorzystane w okresie 2 (dwóch) lat od daty realizacji Karty Podarunkowej (umówienia się na pierwszy Zabieg).

5.4.  Usługi mogą być sprzedawane w ramach ograniczonych czasowo ofert promocyjnych. W wypadku wprowadzenia ofert promocyjnych, szczegółowe warunki promocji podane są na stronie internetowej www.lasercare.pl oraz dostępne w Salonach LaserCare. Dla Usług sprzedawanych na warunkach promocyjnych terminy, o których mowa w niniejszym punkcie.

5.5.  Zabiegi, Pakiety Zabiegów oraz Karty Podarunkowe mogą być wykorzystane wyłącznie w tym Salonie LaserCare, w którym zostały zakupione. Powyższe dotyczy także Zabiegów, Pakietów Zabiegów oraz Kart Podarunkowych zakupionych poprzez Sklep internetowy, w którym Klient wskazuje Salon LaserCare, z którego Usług chce skorzystać. Wykonanie Zabiegów, Pakietów Zabiegów lub wykorzystanie Kart Podarunkowych w innym Salonie LaserCare niż Salon LaserCare, w którym zostały zakupione jest możliwe w indywidualnych wypadkach, wyłącznie za wyraźną zgodą Salonu LaserCare, z którego Usług Klient ostatecznie chce skorzystać.

5.6.  W wypadku rezygnacji Klienta z części Zabiegów zakupionych w ramach Pakietu Zabiegów (w wypadku częściowego wykorzystania Pakietu Zabiegów), Sprzedawca zwraca na rzecz Klienta różnicę pomiędzy ceną zakupionego i częściowo wykorzystanego Pakietu Zabiegów, a sumą wartości Zabiegów wykorzystanych w ramach danego Pakietu Zabiegów, przeliczoną według cen pojedynczych Zabiegów z daty zakupu Pakietu Zabiegów. W takim wypadku, w celu dokonania zwrotu Klient musi posiadać dowód zakupu Usługi (paragon fiskalny, faktura VAT, Potwierdzenie Zamówienia). Uprawnienie Klienta, o którym mowa w niniejszym punkcie nie wyłącza prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w Sklepie internetowym, o którym mowa w punkcie 10 Regulaminu.

5.7. Postanowienia niniejszego punktu 5 Regulaminu nie uchybiają przepisom o odpowiedzialności Salonów LaserCare za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania Usług.

6. Sprzedaż Usług w stacjonarnych Salonach LaserCare.

6.1. Informacje na temat Usług sprzedawanych w stacjonarnych Salonach LaserCare oraz informacje dotyczące aktualnych promocji znajdują się w Salonach oraz na stronie internetowej www.lasercare.pl.

6.2. Usługi sprzedawane są w stacjonarnych Salonach LaserCare w postaci:
6.2.1.  pojedynczych Zabiegów,
6.2.2.  Pakietów Zabiegów, bądź w formie
6.2.3.  Kart Podarunkowych.

6.3. Płatności za Usługi mogą być dokonywane za pomocą gotówki, karty płatniczej, karty kredytowej, karty podarunkowej lub za pomocą przelewu internetowego. W wybranych Salonach możliwa jest płatność w systemach ratalnych. Ceny Usług są podane są w złotych polskich i zawierają obowiązujący podatek VAT (są cenami brutto).

6.4. Do każdej zakupionej Usługi nabywca otrzyma paragon fiskalny lub fakturę VAT. W celu uzyskania faktury VAT Klient zobowiązany jest poinformować o tym fakcie obsługę Salonu podczas dokonywania płatności.

7. Sprzedaż w Sklepie internetowym

7.1. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu internetowego, odnoszące siędo Pakietów Zabiegów i Kart Podarunkowych (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu Cywilnego.

7.2.  Za pośrednictwem Sklepu internetowego, Salony LaserCare prowadzą sprzedaż Pakietów Zabiegów oraz Kart Podarunkowych. Wszystkie ceny w Sklepie internetowym podane są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

7.3.  Potwierdzenia zakupu Pakietów Zabiegów oraz Kart Podarunkowych, uprawniające do skorzystania przez Klienta z Usług na warunkach niniejszego Regulaminu, dostarczane są Klientowi wyłącznie w wersji elektronicznej. Salony LaserCare nie pobierają żadnych opłat za dostawę ww. potwierdzeń zakupów.

7.4.  Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie przez Klienta:

7.4.1.  urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkęinternetową (w wersji nie niższej niż: Firefox 76, Chrome 81, Microsoft Edge 81, Safari13) z włączoną obsługą tzw. cookies,
7.4.2.  aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),

7.5.  Do otwarcia elektronicznej karty podarunkowej w formacie PDF (Portable Document Format) niezbędne jest darmowa aplikacja Adobe Acrobat Reader lub inne oprogramowanie obsługujące ten format plików (np. przeglądarka Chrome).

7.6.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane działanie siły wyższej, bezprawnym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością infrastruktury Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

8. Składanie zamówień w Sklepie internetowym

8.1. Zamówienie na Pakiet Zabiegów można złożyć w Sklepie internetowym z poziomu zakładki dotyczącej danego zabiegu. Zamówienie na Kartę Podarunkową można złożyć w Sklepie internetowym z poziomu produktu “Karta podarunkowa” dodanego do Sklepu.

8.2. W celu złożenia zamówienia Klient powinien kolejno:

8.2.1. na stronie głównej www.lasercare.pl wybrać zabieg, klient może wybrać zabieg również przechodząc z innych zakładek, np. CENNIK,
8.2.2. kliknąć przycisk „Kup” przy wybranym Pakiecie Zabiegów lub Karcie Podarunkowej,
8.2.3. wypełnić Formularz Zamówienia on-line zawierający następujące dane:

8.2.3.1. ilość Zabiegów w ramach zamawianego Pakietu Zabiegów, część ciała, na którą ma być wykonany Zabieg albo wartość zamówionej Karty Podarunkowej,
8.2.3.2. imię i nazwisko Klienta,
8.2.3.3. numer telefonu Klienta,
8.2.3.4. adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta,
8.2.3.5. dane adresowe Klienta

8.2.4. kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”,
8.2.5. dokonać płatności za zamówiony Pakiet Zabiegów, bądź Kartę Podarunkową za pośrednictwem systemu płatności online BlueMedia.

8.3. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

9. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego

9.1. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie Formularza Zamówienia on-line przyciskiem „Kupuję i płacę)”) stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

9.2. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres poczty e-mail:

9.2.1.  e-mail od operatora płatności informujący o rozpoczęciu procesu płatności lub (oraz) e-mail od operatora płatności informujący o przyjęciu płatności i zaksięgowaniu wpłaty,
9.2.2.  e-mail od Sprzedawcy zawierający potwierdzenie przyjęcia jego oferty (dalej nazywany „Potwierdzeniem Zakupu”) drogą elektroniczną, co stanowi przyjęcie zamówienia i jednocześnie potwierdzenie zawarcia z Klientem umowy sprzedaży Pakietu Zabiegów, bądź Karty Podarunkowej,

9.3. Wiadomość e-mail, o której mowa w punkcie 9.2.2 Regulaminu stanowi potwierdzenie zakupu Pakietu Zabiegów uprawniające do skorzystania z Usług Sprzedawcy na warunkach określonych w treści niniejszego Regulaminu, w tym w treści punktu 5 Regulaminu.

9.4. W wypadku zakupu Karty Podarunkowej do wiadomości e-mail, załączona zostanie karta podarunkowa w formacie PDF zawierająca dane wskazane przez Klienta w treści Formularza Zamówienia on-line lub dane podane przez Klienta drogą telefoniczną.

9.5. Wiadomość email jest wysyłana przez Sprzedawcę ręcznie, co oznacza że nie jest generowana przez automatyczny system pocztowy. Z uwagi na powyższe Salony LaserCare zastrzegają, że ww. wiadomość e-mail zostanie przesłane Klientowi nie później niż w ciągu jednego (1) Dnia Roboczego od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

10. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

10.1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), w terminie czternastu dni od otrzymania zamówionego Pakietu Zabiegów, bądź Karty Podarunkowej, Konsument ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu tego Pakietu Zabiegów, bądź Karty Podarunkowej bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem postanowień art. 33, art. 34 ust.2 i 35 ustawy o prawach konsumenta. Wskazane w tym punkcie prawo odstąpienia dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do umów sprzedaży zawartych na odległość z konsumentem wg. przepisów Kodeksu Cywilnego.

10.2.  Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłaniepisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres Sprzedawcy wskazany w Potwierdzeniu Zakupu. Stosowny formularz odstąpienia od umowy sprzedaży jest przesyłany Konsumentowi za pośrednictwem poczty e-mail wraz z Potwierdzeniem Zakupu, o którym mowa w punkcie 9.2.2 Regulaminu. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży również z wykorzystaniem wzoru odstąpienia od umowy zawartym w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.

10.3.  Wskazany powyżej 14-dniowy termin liczony jest od dnia, w którym Konsument otrzymał wiadomość e-mail, o której mowa w punkcie 9.2.2 Regulaminu (Potwierdzenie Zakupu). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Sprzedającemu informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

10.4.  W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsumentowi zostaną zwrócone uiszczone przez niego płatności. W takim wypadku dostarczone Konsumentowi Pakiet Zabiegów lub Karta Podarunkowa zostają anulowane przez Sprzedawcę co nie wymaga żadnych dodatkowych działań ze strony Konsumenta.

10.5.  Zwrot płatności na rzecz Konsumenta i anulowanie Pakietu Zabiegów lub Karty Podarunkowej powinny nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży

11. Reklamacje

11.1.  Salony LaserCare zobowiązują się dostarczyć Klientom Pakiety Zabiegów lub Karty Podarunkowe wolne od wad i ponoszą odpowiedzialność, jeżeli sprzedane Pakiety Zabiegów lub Karty Podarunkowe mają wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

11.2.  Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta wynikających z powszechnieobowiązujących przepisów prawa lub z treści niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres lub e-mail Sprzedawcy (konkretnego Salonu LaserCare, z którego Usług Klient zamierza skorzystać) wskazany w treści wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 9.2.2 Regulaminu, a także w Załączniku nr 1 do Regulaminu).

11.3.  Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

12.1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i w tym zakresie posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

12.1.1.  zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
12.1.2.  skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów

12.2. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może uzyskać na stronie internetowej: www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

13. Przetwarzanie danych osobowych

13.1. W związku z zawieraniem umów sprzedaży na odległość (za pośrednictwem Sklepu internetowego) Salony LaserCare przetwarzają dane osobowe Klientów zgodnie i na warunkach określonych obowiązującymi przepisami prawa oraz opisanymi w Polityce Prywatności i Cookie na stronie https://www.lasercare/polityka-prywatnosci-i-cookie.

13.2. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez LaserCare należy przesyłać na adres marketing@laserdelux.pl

14. Postanowienia końcowe

14.1.  Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Salonów LaserCare należy kierować na adres e-mail: marketing@laserdelux.pl

14.2.  Salony LaserCare zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Wwypadku dokonania zmian w Regulaminie, wchodzą one w życie w terminie wskazanym w informacji o zmianie Regulaminu opublikowanej na stronie internetowej www.lasercare.pl, przy czym do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

14.3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 poz. 287 – tekst jednolity).

14.4.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 6.08.2021 r.