Chat with us, powered by LiveChat

Regulamin Konkursu LaserCare na Instagramie oraz Facebooku “W KTÓRĄ BOHATERKĘ FILMOWĄ CHCIAŁABYŚ SIĘ WCIELIĆ I DLACZEGO?”
Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą “W KTÓRĄ BOHATERKĘ FILMOWĄ CHCIAŁABYŚ SIĘ WCIELIĆ I DLACZEGO?” na profilu Laser Care na Facebooku LaserCare i  Instagramie (@lasercare_), zwanym dalej „Konkursem”.

Art. 1. Organizator i cel konkursu

Konkurs prowadzony jest na stronie na podstawie niniejszego regulaminu Konkursu (zwanego dalej „Regulaminem”).

Organizatorem Konkursu jest LaserCare, ul. Piotrkowska 224/226, Łódź, 90-360, NIP: 7252077046 (dalej „Organizator konkursu”).

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, powiązany, popierany ani administrowany przez serwisy Instagram oraz Facebook. Wszelkie informacje wymagane Regulaminem udostępniane są Administratorowi danych osobowych Uczestników, a nie serwisowi Instagram.

Celem Konkursu jest promocja marki Laser Care

Art. 2. Czas trwania konkursu

Konkurs trwa: od 17.04.2023 r. do 20.04.2023 do godziny 23.59

Organizator, z ważnych powodów, może przedłużyć bądź skrócić czas trwania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników Konkursu za pośrednictwem Strony Konkursowej.

Art. 3. Uczestnictwo w konkursie

Konkurs adresowany jest do pełnoletnich osób fizycznych, które spełnią warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego profilu w serwisie społecznościowym Instagram lub Facebook, zgodnego z Regulaminem portalu Instagram lub Facebook.

Jeden uczestnik konkursu może posługiwać się tylko jednym zweryfikowanym kontem na portalu Instagram lub Facebook.

Uczestnik Konkursu może zamieścić tylko jeden konkursowy komentarz.

Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków. Uczestnikom nie przysługują nagrody przewidziane za samo uczestnictwo w konkursie.

Organizator zastrzega sobie możliwość zweryfikowania tożsamości zwycięzców Konkursu na podstawie skanów dokumentów ze zdjęciem. Po potwierdzeniu tożsamości uczestnika na podstawie przesłanego skanu dokumentu, skan ten zostanie niezwłocznie usunięty.

Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby wpływania na wyniki Konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu.

Uczestniczyć w Konkursie nie mogą:

a. pracownicy lub współpracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, w tym przyrodnie)

b. osoby wchodzące w skład Jury Konkursowego, a także członkowie ich najbliższych rodzin.

Art. 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie:

1.Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest prawidłowe wykonanie zadania konkursowego oraz posiadanie publicznego, zweryfikowanego konta na portalu Instagram lub Facebook.

2.Zadaniem konkursowym Uczestnika Konkursu jest:

-odpowiedź na pytanie „W KTÓRĄ BOHATERKĘ FILMOWĄ CHCIAŁABYŚ SIĘ WCIELIĆ I DLACZEGO?” w formie komentarza pod konkursowym postem na profilu @LaserCare na portalu Instagram lub Facebook

3. Zabrania się publikowania wulgaryzmów, treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób. Takie treści nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

4. Zgłaszając się do Konkursu, uczestnik potwierdza, że jest autorem opublikowanego komentarza

Art. 5. Jury Konkursowe i zasady przyznawania nagród

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa przy zachowaniu należytej staranności Jury Konkursowe, powołane przez Organizatora konkursu.

Wyniki Konkursu będą opublikowane 21.04.2023 na profilach @lasercare_ na kanałach Instagram oraz Facebook w formie story. Zwycięzca zostanie poinformowany w wiadomości prywatnej, a jego konto zostanie oznaczone w relacji.

O wygranej decyduje Jury Konkursowe.

Aby odebrać nagrodę należy skontaktować się z Organizatorem drogą telefoniczną, mailową lub za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie Instagram lub Facebook w terminie 2 dni roboczych dni od ogłoszenia wyników. Warunkiem odbioru nagrody jest podanie Organizatorowi Konkursu swojego imienia i nazwiska. Seans filmowy odbędzie się 26.04. 

Organizator przetwarza dane osobowe w celu wydania nagrody. Dane zostaną wykorzystane jednorazowo do wysłania nagrody, po czym zostaną usunięte. Administratorem danych osobowych jest Organizator akcji. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika ma charakter dobrowolny.

Art. 6. Nagrody

Jury Konkursu wybierze 5 najciekawszych komentarzy, które nagrodzi podwójnymi biletami na seans filmowy “Skołowani”, który odbędzie się 26.04.2023 w kinie Helios Blue City o godzinie 18:00. 

Zryczałtowany podatek dochodowy od nagród w imieniu Uczestników Konkursu obliczy, pobierze i odprowadzi Organizator, o ile zgodnie z obowiązującymi przepisami powstanie obowiązek uiszczenia tego podatku.

Art. 7. Roszczenia i reklamacje

Jakiekolwiek roszczenia w związku z udziałem w Konkursie, jeśli uprzednio nie wygasły na mocy szczególnego postanowienia niniejszego regulaminu, muszą zostać zgłoszone Organizatorowi w ciągu 5 dni od zakończenia etapu Konkursu, pod rygorem wygaśnięcia.

Uczestnik Konkursu może informować Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem.

Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać reklamacje związane z przebiegiem Konkursu drogą elektroniczną, na adres: marketing@lasercare.pl

Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez e-mail podany przez Uczestnika.

Art. 8. Postanowienia końcowe

Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu.

Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.)

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosować się będzie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.